« « ยินดีต้อนรับ สำหรับท่านที่รักการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง ไม่แบ่งแยกสถาบัน « « ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081-7527656, 081-8033356 « «
** สำหรับผู้ที่รักการเดินทาง **    รับสมัครสมาชิกแล้ววันนี้ !!!
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 การท่องเที่ยว
  « การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  « 100 แผนที่ไทย
  « แผนที่กรุงเทพฯ
  « กรมแผนที่ทหาร
  « ธ.ธนชาติ
   
   
   
   
   
 
 
 
 
: : : วิสัยทัศและจุดประสงค์ : : :
 
Gold Gear  แปลว่า เฟืองทอง
เฟืองทอง ปัจจุบันมี 4 เฟืองทองคือ ช่างกลปทุมวัน ช่างกลนนทบุรี ช่างกลพระนครเหนือ ช่างกลลพบุรี   
Club  แปลว่า  ชมรม  สมาคม
Gold Gear Club  แปลว่า ชมรมเฟืองทอง แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ต้องมีสมาชิกในชมรม แค่ 4 สถาบันนี้เท่านั้น
 
วัตถุประสงค์ของชมรม
1.
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่กันในชมรม โดยมิได้แบ่งแยกชนชั้นและสถาบัน
2.
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ ในแบบออฟโรด ในแบบแค้มคาร์ ในแบบครอบครัว เป็นต้น
3.
เพื่อร่วมทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่สังคม เช่นการบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ประสพภัย
พัฒนาชุมชน หรือทำนุบำรุงด้านศาสนา เป็นต้น
4.
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก ไปในทางที่ดี สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
5.
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่ดีต่อกัน ในเรื่องความปลอดภัย ในการท่องเที่ยวและในการขับขี่รถด้วยความปลอดภัย
บนท้องถนน
6.
เพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีกับชมรมอื่น จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามความเหมาะสมต่อสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ภาพจากนิตรยสารOFF ROAD ฉบับที่ 168  เดือน เมษายน  2552
ระเบียบและกฎของชมรม
1.
สมาชิกถาวรใหม่ต้องจ่ายค่าบำรุง 100 บาท(เก็บเข้าส่วนกลาง)และจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ
และสติ๊กเกอร์หลังรถอีก 1 ชุด พร้อมรหัส GGC-XXX โดยสมาชิกถาวรจะมีทั้งหมด 56 คัน เท่านั้น
2.
สมาชิกที่เปลี่ยนรถใหม่ หรือสติ๊กเกอร์เก่าชำรุด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นจะต้อง เสียค่าสติ๊กเกอร์ใหม่
ใบละ 100 บาท (เก็บเข้าส่วนกลาง)
3.
สมาชิกที่เปลี่ยนรถไปแล้ว หรือพ้นสภาพการเป็นสมาชิกชมรม ต้องแกะสติ๊กเกอร์ติดรถออก ทางชมรม
จะประชาสัมพันธ์ เรื่องการพ้นสภาพ ทางเวปไซต์ของชมรมและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชมรม
4.
สมาชิกที่ร่วมออกทริป ต้องชำระค่าใช่จ่าย เพื่อนำไปซื้อเสบียงอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งจำเป็น
โดยชำระก่อนวันเดินทาง หรือที่จุดนัดพบในวันเดินทาง
5.
สมาชิกที่จะนำพาบุคคลภายนอกร่วมออกทริปด้วย ให้แจ้งประธานหรือรองประธานให้รับทราบก่อนล่วงหน้า
เพื่อรับอนุมัติเข้าร่วมออกทริป หากบุคคลภายนอกนั้นได้มีปัญหาเกิดขึ้น สมาชิกที่แนะนำเข้ามา
ต้องรับผิดชอบทุกประการ
6.
การออกทริปจะดำเนินการเป็นไปตามกำหนดการ ซึ่งจะระบุโดยโพสท์ไว้ในกระทู้ก่อนถึงวันออกทริป
หากสมาชิกท่านใดไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด ทางชมรมจะไม่รับผิดชอบและดูแลในระหว่างออกทริป
เว้นแต่ว่าได้แจ้งต่อประธานหรือรองประธานเท่านั้น
7.
ห้ามสมาชิกเล่นการพนันกันในการออกทริปแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นการนำ ความแตกแยกมาสู่หมู่คณะชมรม
8.
ห้ามนำเรื่องการเมืองและสถาบัน เข้ามายุ่งเกี่ยวหรือเผยแพร่ในชมรม เพื่อสร้างความแตกแยกในสมาชิก
9.
ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้มีการซ่อมรุ่นน้องร่วมสถาบันหรือต่างสถาบันที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในชมรม
10.
สมาชิกที่ออกทริป จะได้สิทธิ์ ในการสั่งเพิ่ม เสื้อ หรือของที่ระลึก ที่ชมรม ทำขึ้นก่อน
11.
การแจ้งข่าวสารชมรม รายละเอียด กำหนดการต่างๆ แก่สมาชิก ให้ถือข้อความที่ระบุในเวปไซต์นี้เป็นหลัก
ส่วนทาง LINE และ Facebook เป็นการเสริมช่องทางการติดต่อ ให้ถือเป็นทางรอง
12.
สมาชิกต้องมีวิทยุสื่อสาร(วอแดง) ประจำรถอย่างน้อย 1 เครื่อง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
13.
ให้สมาชิกงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระหว่างดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม หากมีการฝ่าฝืน ให้ออกนอก
พื้นที่กิจกรรมโดยทันที จนกว่าจะปฎิบัติกิจกรรมเสร็จ
การเข้าเป็นสมาชิกGGC-XXX ถาวร
1.
สมาชิกต้องออกทริป ค้างคืน อย่างน้อย 1 คืนต่อทริป และ อย่างน้อย 2 ทริป
นับจากการประชุมสามัญประจำปี ของทุกปี
2.
การประชุมสามัญประจำปี จะจัดขึ้นหลังจากงานวันเด็ก ประมาณ 1 เดือน
3.
สมาชิกเดิมที่หลุดพ้นจากการเป็นสมาชิกถาวรไปแล้ว หากต้องการกลับมาเป็นสมาชิกถาวร
ต้องออกทริป อย่างน้่อย 1 ทริป
สถานภาพการเป็นสมาชิกถาวร
1.
สมาชิกถาวรต้องออกทริป อย่างน้อย 1 ทริป ภายใน 2 ปี
นับจากการประชุมสามัญประจำปี โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
2.
ทริป 4 ทริป ของทางชมรมมีดังนี้
   (1) ทริปครบรอบชมรม
   (2) ทริปท่องเที่ยว (เช่น ปลูกป่า สร้างฝาย อื่นๆ)
   (3) ทริปสังคม (เช่น หน่วยแพทย์ พอ.สว.)
   (4) ทริปการศึกษา (เช่น วันเด็ก)
องค์กรบริหารงานชมรม
GGC-001    ประธานชมรม
GGC-056    รองประธานชมรม
GGC 020    เลขาชมรม
GGC-049.5  เว็บมาสเตอร์
GGC-035    ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์
GGC-049    เหรัญญิกชมรม
 
ผู้รับผิดชอบการออกทริป
ทริปครบรอบรมรม / GGC-020
ทริปท่องเที่ยว
ทริปสังคม / GGC-009 และ GGC-056
ทริปการศึกษา / GGC-001
หมายเหตุ
ระเบียบและกฎชมรมปรับปรุงใหม่ ตามสรุปการประชุมสามัญประจำปี 2559
เมือวันที่ 30 มกราคม 2559
 
    © 2016 Glod Gear Club  All rights reserved.